V březnu 2018 vyšla nová norma ISO 45001:2018 Systémy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem k použití. Norma je již také k dispozici jako ČSN EN ISO 45001:2018. Norma specifikuje požadavky na systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci především s ohledem na identifikaci rizik, předcházení pracovním úrazům a podporu a ochranu fyzického a duševního zdraví osob, které mohou být činnostmi organizace ovlivňováni.Zavedení systému managementu BOZP má umožnit organizaci zajišťovat bezpečná a zdravá pracoviště, předcházet pracovním úrazům a poškození zdraví a neustále zlepšovat výkonnost v oblasti BOZP.

Norma nahrazuje OHSAS 18001:2007 resp. ČSN OHSAS 18001:2008 a ve stanoveném přechodovém období, které končí dne 30.9.2021, ji plně nahradí.

V dubnu 2018 vyšla nová norma ISO 41001:2018 Facility Management – Systémy řízení – Požadavky s návodem k použití. Nová norma představuje požadavky pro rozvoj a řízení účinného strategického, taktického a provozního režimu Facility Managementu zavedeného v organizaci. Norma specifikuje požadavky pro organizace (poskytovatele), které usilují o poskytování služeb Facility Managementu pro své zákazníky formou outsourcingu. Certifikací požadavků podle této normy prokáží poskytovatelé způsobilost dostát svých smluvních závazků a v souladu s touto normou tak poskytnout prokazatelnou úroveň kvality outsourcované služby

V srpnu 2018 vyšla nová norma ISO 50001:2018 Energy Management System, edice 2. Norma je k dispozici v anglickém jazyce na www.iso.org a plně nahrazuje předchozí vydání normy ISO 50001:2011. Norma je již také k dispozici jako ČSN EN ISO 50001:2019. Norma specifikuje požadavky na systémy managementu hospodaření s energií, tj. na vytváření systémů a procesů vedoucích ke snižování energetické náročnosti, zlepšování energetické účinnosti a snižování spotřeby energie. Zavedení požadavků normy vede organizace ke snižování emisí skleníkových plynů a dalších souvisejících dopadů na životní prostředí.

Norma nahrazuje ISO 50001:2011 resp. ČSN EN ISO 50001:2012 a ve stanoveném přechodovém období, které končí dne 21.2.2022, ji plně nahradí.

V červnu 2018 vyšla nová norma ISO 22000:2018 Systémy managementu bezpečnosti potravin. Norma je již také k dispozici jako ČSN EN ISO 22000:2019. Norma specifikuje požadavky na zajištění bezpečné produkce v rámce celého potravinářského řetězce. Norma má nyní silné spojení se zásadami hygieny potravin.

Norma nahrazuje ISO 22000:2005 resp. ČSN EN ISO 22000:2006 a ve stanoveném přechodovém období, které končí dne 29.12.2021, ji plně nahradí.

V září 2018 vyšla nová norma ISO/IEC 20000-1:2018 Systém managementu IT služeb. Norma je již také k dispozici jako ČSN ISO/IEC 20000-1:2019. Norma se zaměřuje na zlepšování kvality, zvyšování efektivity a snížení nákladů u IT procesů, zejména u outsourcingu služeb IT.

Norma nahrazuje ISO/IEC 20000-1:2011 resp. ČSN ISO/IEC 20000-1:2012 a ve stanoveném přechodovém období, které končí dne 29.9.2021, ji plně nahradí.